Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een General Manager?

Wat Verdient Een General Manager
Functies – De general manager blijft de hoogst betaalde functionaris in het gemiddelde hotelbedrijf. De mediaan voor het salaris van de general manager is circa 8.100 euro. Het merendeel van de general managers (75%) valt binnen de bandbreedte van 5.500 en 13.900 euro.

 • Niet alleen de functieomschrijving is bepalend voor het salaris.
 • Hotels in Amsterdam, die in het onderzoek sterk vertegenwoordigd zijn, belonen hun general manager aanzienlijk hoger dan hotels buiten de hoofdstad.
 • Ook blijkt dat het aantal kamers van het hotel, de totale omzet en het aantal sterren een bijna lineair verband vertonen met de salarissen.

Hierbij wordt het beeld enigszins vertroebeld door recente ontwikkelingen in de hotelmarkt. De herclassificering van hotels bijvoorbeeld, heeft geresulteerd in een ‘degradatie’ van een aantal vijfsterrenhotels naar de viersterrenstatus, wat uiteraard niet samenging met een salarisverlaging voor de managers.

Een andere ontwikkeling die van invloed is op de uitkomsten, is de toenemende centralisatie bij de verschillende hotelketens. Steeds vaker wordt de hoofdverantwoordelijkheid voor een cluster van hotels in bijvoorbeeld Amsterdam neergelegd bij één manager, waarbij wel elk hotel een vestigingsmanager krijgt.

Afhankelijk van de organisatie kan de verdeling van de verantwoordelijkheden en de benaming van de functie echter variëren. Hierdoor komen de functies van general manager en die van resident manager in veel gevallen steeds dichter bij elkaar te liggen.

Wat verdient een global director?

Het landelijke gemiddelde salaris voor een Global Director in Nederland is €140.546. Filter op locatie voor Global Director salarissen in uw regio. Schattingen voor salarissen zijn gebaseerd op 7 salarissen die anoniem op Glassdoor geplaatst zijn door werknemers die werkzaam zijn als Global Director.

Kan je met mbo 4 manager worden?

Algemene hbo-opleidingen management – Het hangt sterk van je huidige vooropleiding en werkgebied af wat een geschikte vervolgopleiding is. Wil je je zo breed mogelijk ontwikkelen en een gedegen basis leggen voor je verdere carrière, dan kun je kiezen voor Bedrijfskunde MER of Bedrijfseconomie,

See also:  Wat Verdient Een Projectleider Elektrotechniek?

Wat is de belangrijkste taak van een manager?

10 Rollen van de Manager – Mintzberg wil met zijn boek ‘ Mintzberg on Management: Inside our Strange World of Organizations ‘ een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak van de manager. Mintzberg stelt dat management geen exacte wetenschap is maar eerder een toneelspel. Waarbij managers meerdere rollen moeten kunnen uitvoeren. Mintzberg onderscheidt, op basis van de feitelijke activiteiten die managers uitvoeren, 10 rollen die hij onderverdeeld in 3 categorieën. De zogenaamde interpersoonlijke rollen, de informatierollen en de besluitvormingsrollen.

Interpersoonlijke Rollen ; Mintzberg verstaat onder de interpersoonlijke rollen het persoonlijk contact dat de manager met de verschillende mensen in de organisatie heeft. Het kan hier gaan om medewerkers, de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuurd, klanten of externe partijen. Mintzberg onderscheidt de volgende drie interpersoonlijke rollen:

  1. Boegbeeld (figurehead) ; een manager vervult of hij of zijn nu wil of niet een symboolfunctie en heeft vanuit die hoedanigheid een aantal verplichtingen. Zo moet de manager ceremoniële taken vervullen bij bijvoorbeeld de nieuwjaarsborrel of jubilea. En moet de manager handtekeningen zetten onder formele stukken en vertegenwoordigt de manager de organisatie naar buiten toe.
  2. Leider (leader) ; de manager is een inspiratiebron voor de organisatie. Maar de manager is ook verantwoordelijk van de prestaties van de medewerkers binnen de organisatie. De manager stuurt, ondersteunt, motiveert en beoordeelt medewerkers om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid.
  3. Verbinder (liaison) ; een manager weet medewerkers aan zich te binden. En nog belangrijker, de manager verbindt de mensen in de organisatie met elkaar. Verder legt de manager makkelijk contact met mensen buiten de organisatie. De manager volgt de ontwikkelingen in de omgeving op de voet en brengt partijen bij elkaar als er zich risico’s of kansen voordoen.
See also:  Wat Verdient Een Hbo Docent?

Informatie Rollen ; Mintzberg verstaat onder de informatierol het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie. Een manager is de verbindende schakel tussen het topmanagement, andere afdelingen en het eigen team. Hij vergaart, filtert, verwerkt en stuurt informatiestromen aan zodat duidelijk wordt wat van het team wordt verwacht en hoe zij deze doelstellingen het best kunnen verwezenlijken.

  1. Informatieverzamelaar (recipient) ; een belangrijke rol van de manager is het verzamelen van informatie. Informatie vanuit het topmanagement over te stellen doelen, over knelpunten bij andere afdelingen of over veranderende wensen van de klant. De manager analyseert en beoordeelt de informatie op basis waarvan de manager doelen stelt, risico’s identificeert en problemen oplost.
  2. Informatieverstrekker (dissementor) ; de manager verspreidt de doelen, risico’s, problemen en oplossingen onder de teamleden, collega managers en andere belanghebbenden. De manager als informatieverstrekker geeft richting aan de werkzaamheden van het team. En is de verbindende schakel met de andere onderdelen van de organisatie.
  3. Woordvoerder (spokesperson) ; de manager heeft ook de rol om namens de organisatie naar buiten te treden. De manager communiceert met klanten, leveranciers, vakbonden en financiers over bijvoorbeeld het te voeren (of gevoerde) beleid, contracten, samenwerkingsverbanden, duurzaamheid, etc.

Besluitvormings Rollen ; een belangrijke rol van de manager is het nemen van besluiten. Mintzberg onderscheidt in het besluitvormingsproces vier dimensies, te weten die van de veranderaar, de probleemoplosser, de middelenverdeler en de onderhandelaar. Waarbij Mintzberg stelt dat de favoriete stijl van leidinggeven in de praktijk bepalend is voor hoe de manager invulling geeft aan deze rollen.

  1. Veranderaar (entrepeneur) ; de manager is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden in de markt, productveranderingen of verbeteringen in het productieproces. De manager is daarmee een veranderaar. Of in de woorden van Mintzberg een ondernemer. De manager bedenkt nieuwe ideeën, werkt ze uit en zorgt dat ze worden uitgevoerd.
  2. Probleemoplosser (disturbance handler) ; de manager speelt direct in op problemen die zich voordoen. Bijvoorbeeld op problemen in het productieproces, problemen in de verhoudingen tussen verschillende afdelingen of medewerkers of op onverwachtse gebeurtenissen die zich buiten de organisatie voordoen. Bijvoorbeeld een staking van de vakbonden of slechte publiciteit in een consumentenprogramma. De organisatie verwacht dat de manager direct met goede oplossingen komt.
  1. Middelenverdeler (resource allocator) ; de manager bepaalt wie welke middelen tot zijn of haar beschikking krijgt in de organisatie. Middelen als geld, medewerkers, machines en materialen zijn schaars. Het is aan de manager om deze schaarse middelen aan de verschillende afdelingen en medewerkers toe te kennen.
  2. Onderhandelaar (negotiator) ; een belangrijke rol in het besluitvormingsproces is die van de onderhandelaar. De manager vertegenwoordigt op verschillende niveaus, binnen en buiten de organisatie, de belangen van de organisatie. Waarbij de manager soms het belang van het team vertegenwoordigt terwijl in een andere situatie de manager juist met (de leden van) het team onderhandelt over bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden.
See also:  Wat Verdient Een Scrum Master?

Mintzberg stelt dat elke manager aan elke rol in meer of mindere mate invulling geeft. Afhankelijk van de positie in de organisatie, de specifieke taak van de manager, de persoonlijkheid en competenties van de manager zal op sommige rollen meer de nadruk liggen dan op andere.

Wat is de rol van een manager?

Wat doet een manager? – De werkzaamheden van managers kunnen onderling sterk verschillen. Toch zijn er een paar algemene principes die in iedere managementfunctie terugkomen. Het gaat daarbij om plannen, organiseren, leidinggeven en controleren, Deze vier stappen vormen een cyclus, die steeds herhaald wordt.